d
Follow us

Birou Notarial Bucuresti

INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS.

birou notarial bucuresti

Prin competenţele oferite de lege, notarul public îndeplineşte o funcţie socială de mare importanţă, fiind aproape de cetăţeni în toate momentele importate ale vieţii, de la logodnă şi căsătorie la cumpărarea primei proprietăţi, în activitatea antreprenorială şi în domeniul societăţilor comerciale, la desfacerea căsătoriei şi împărţirea patrimoniului, până la dispoziţiile de ultimă voinţă şi în materia moştenirilor.

receptie Birou Notarial Certified
consiliu Birou Notarial Certified

Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public. Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă şi, după caz, forţa executorie prevăzute de lege. Scopul biroului nostru notarial este de a asigura persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice de drept privat, exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, acțiuni menite în scopul prevenirii litigiilor dintre părți.

 

Contacteaza-ne acum!

icon-siguranta

SIGURANTA

Notarul public asigura efectuarea verificarilor obligatorii inaintea incheierii actului, precum si indeplinirea formalitatilor de publicitate prevazute de lege, ulterior.

icon-integritate

INTEGRITATE

Atat notarul public, cat si personalul biroului notarial garanteaza confidentialitatea informatiilor obtinute cu ocazia instrumentarii actelor si procedurilor notariale.

icon-profesionalism

PROFESIONALISM

Partile au acces la consultatii juridice de specialitate pentru asigurarea conformitatii actelor depuse de dumneavoastra cu legislatia in vigoare si intelegerea efectelor.

icon-promptitudine

PROMPTITUDINE

Punctualitatea este cea care ne reprezintă în relația cu clienții noștri. Biroul notarial vine în sprijinul tuturor cetățenilor, în scopul soluționării diverselor probleme juridice ale acestora

Declaratii și procuri

Înscrisul autentic notarial este cel întocmit și autentificat de către notarul public.

Printre declarațiile autentificate de către notar, redăm cele mai solicitate: declarația de compensație a chiriei/ratei la bancă, declarația privind lipsa veniturilor, declarația privind acordul părintelui la calatoria minorului în afara granitelor României, declarația tipizat Noua Casa, declarația privind optiunea succesorala (acceptarea sau renuntarea la succesiune), declarația privind îndeplinirea condițiilor de cumpărare a imobilului având cota de TVA redusă la 5% etc.

Tipurile de procuri cele mai solicitate sunt: procura de vânzare/cumpărare bunuri mobile/imobile, procura de înmatriculare auto, procura de reprezentare la dezbaterea succesorală, procura de reprezentare la bancă si față de orice instituție a statului, procura de administrare a unui anumit bun, procura APIA etc.

Divorț pe cale amiabilă

Procedura desfacerii căsătoriei pe cale amiabilă poate fi îndeplinită de către oricare birou notarial din București în situația în care celebrarea căsătoriei a avut loc în București sau ultima locuință comună a soților a fost pe teritoriul Municipiului București.

Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de notarul public şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi.

Contracte

Printre actele notariale pe care le instrumentează acest birou notarial se regăsesc contractele translative de proprietate, precum: contractul de vânzare, contractul de donație, contractul de partaj voluntar, contractul de întreținere și contractul de rentă viageră.

În vederea încheierii acestor acte, notarul public va consilia părțile spre a se asigura ca cele cuprinse în act reprezintă voința lor iar clauzele inserate în contracte să reflecte pe deplin negocierea părților și transpunerea juridică a situației de fapt.

Alte proceduri notariale

În această categorie intră proceduri precum: darea de dată certă, legalizarea copiilor de pe înscrisurile originale, legalizarea traducerilor, procedura de certificare de fapte, legalizarea semnăturilor și a specimenelor de semnătură sau de sigilii, consultații juridice etc.

Convenții matrimoniale

Viitorii/actualii soţi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională.

Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii matrimoniale, care se încheie prin înscris autentificat de notarul public.

Comunitatea legală de bunuri se caracterizează prin faptul că bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor.

Regimul matrimonial al separației de bunuri rezidă în faptul că fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată.

În cazul în care se adoptă comunitatea convenţională, convenţia matrimonială se poate referi la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

a)includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei;

b)restrângerea comunităţii la bunurile sau datoriile anume determinate în convenţia matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei;

c)obligativitatea acordului ambilor soţi pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau se opune în mod abuziv, celălalt soţ poate să încheie singur actul, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de tutelă;

d)includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunităţii;

e)modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale.

Dezbaterea succesiunii

Procedura succesorală notarială este de competenţa acestui birou notarial cu sediul în București dacă defunctul a avut ultimul domiciliu în București.

În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileşte calitatea moştenitorilor şi legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum şi compunerea masei succesorale.

Calitatea de succesibil şi/sau, după caz, titlul de legatar, precum şi numărul acestora se stabilesc prin acte de stare civilă, prin testament şi cu martori. Bunurile ce compun masa succesorală se dovedesc prin înscrisuri sau prin orice alt mijloc de probă admis de lege.

Certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

Client Birou Notarial Certified