d
Follow us
  >  DIVORT

DIVORT LA NOTAR

 

Avantajele divorțului la notar

Avantajele incontestabile ale divorțului prin notariat prin comparație cu divorțul pe cale judecătorească sunt:

– RAPID (durata procedurii de aprox. 30 de zile de la depunerea cererii);

– SIMPLU (presupune 2 întrevederi cu notarul public);

– CONFIDENȚIAL (se asigură confidențialitatea discuțiilor dintre părți);

– COSTURI MINIMALE.

 

Acte necesare pentru depunerea cererii de divorț:

  • Cărțile de identitate ale soților;
  • Certificatele de naștere ale soților;
  • Certificatul de casătorie;
  • Certificatul de naștere al minorului împreună actul de identitate (dacă este cazul)

 

 

Competența notarului în procedura divorțului

Procedura divorţului prin acordul soţilor este de competenţa notarului public cu sediul biroului în Mun. Bucureşti, în a cărei rază teritorială s-a încheiat căsătoria sau se află ultima locuinţă comună a soţilor.

 

Biroul nostru notarial este competent în desfacerea căsătoriei, prin acordul soților, în următoarele situații:

  1. căsătoria s-a încheiat în Mun. București;
  2. ultima locuință a soților a fost în Mun. București;
  3. căsătoria s-a încheiat la Oficiile consulare/Misiunile diplomatice.

 

Prin ultima locuinţă comună se înţelege ultima locuinţă în care au convieţuit soţii. Dovada se face cu actele de identitate ale soţilor sau prin declaraţie autentică pe propria răspundere.

Divorțul cu minori

Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de notarul public şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, dacă soţii convin asupra următoarelor aspecte:

– numele de familie pe care să îl poarte după divorţ;

– exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi;

– stabilirea locuinţei copiilor după divorţ;

– modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii;

– stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

 

Cuantumul întreţinerii datorată de părintele separat de minor poate fi stabilit până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii.

Dacă minorii au vârsta împlinită de cel puțin 10 ani, la termenul stabilit pentru soluționarea divorțului, aceștia vor fi audiați, în conformitate cu prevederile art. 264 din Codul civil, în prezența ambilor părinți.

Odată cu depunerea cererii, notarul public va sesiza autoritatea tutelara de la locul în care domiciliază copiii în vederea efectuării unei anchete psihosociale.

Procedura – Etapa I

Soţii se vor prezenta personal în faţa notarului public pentru depunerea cererii de divorţ. Prin excepţie, cererea de divorţ se poate depune la notarul public şi prin mandatar cu procură autentică.

 

Notarul public acordă soţilor un termen de reflecţie de 30 de zile şi îi informează despre aceasta la momentul înregistrării cererii. Termenul nu mai poate fi prelungit decât în cazul divorțului cu copii minori și numai dacă nu a putut fi audiat minorul sau nu a fost realizată ancheta psihosocială.

 

Originalul certificatului de căsătorie se reţine de către notarul public până la eliberarea certificatului de divorţ.

 

Procedura – Etapa IISoluționarea cererii de divorț

 

  1. Admiterea cererii de divorț

La termenul acordat sotii trebuie sa se prezinte personal, nefiind admisa reprezentarea.

Dacă soţii stăruie în cererea de divorţ şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, după autentificarea acordului părinţilor cu privire la copiii minori, notarul public întocmeşte o încheiere de admitere a cererii de divorţ prin acordul părţilor.

 

După admiterea cererii de divorţ, notarul public eliberează certificatul de divorţ prin care constată desfăcută căsătoria prin acordul părţilor. Odată cu eliberarea certificatului de divorţ, notarul public restituie soţilor certificatul de căsătorie, pe care va înscrie menţiunea desfacerii căsătoriei.

 

În certificatul de divorţ se vor consemna desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în faţa notarului public, numele de familie pe care foştii soţi le vor purta după divorţ, precum şi, după caz, menţiunile privind acordul parental referitor la minorii rezultaţi din căsătorie.

 

În temeiul Regulamentului UE nr. 1259/2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp, notarul public poate elibera, la cerere, un certificat european de divorț, valabil în următoarele țări: Belgia, Bulgaria, Germania, Spania, Franţa, Italia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria, Portugalia, România, Slovenia și Lituania.

 

  1. Respingerea cererii de divorț

Notarul public emite o încheiere de respingere a cererii de divorţ în următoarele cazuri:

unul dintre soţi nu îşi poate exprima consimţământul liber şi neviciat;

soţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie care urmează a fi purtat după divorţ de către fiecare dintre ei;

unul dintre soţi se prezintă în faţa notarului public la termenul de 30 de zile acordat şi declară că nu mai stăruie în cererea de divorţ;

soţii se împacă;

– soţii îşi retrag cererea de divorţ;

soţii nu se înţeleg cu privire la obligaţiile pe care le au în legătură cu copiii minori, etc.

 

Daca foștii soți doresc, se poate încheia după emiterea certificatului de divorț și un act de lichidare a regimului matrimonial, precum și un act de partaj al bunurilor comune.